Rapport: De Meerwaarde van Team Start-ups

  • Feiten en cijfers

Rond de laatste eeuwwisseling kwamen toenemende signalen uit Duitsland en de Verenigde Staten dat de groeiperspectieven van team start-ups groter zijn dan die van solo start-ups. Voor de voormalige Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap (RZO) gaf dit aanleiding om hier een studie aan te wijten met als doel meer inzicht te krijgen in de kenmerken en ontwikkeling van team start-ups in Nederland. 

Teamondernemingen zorgen voor veel werkgelegenheidscreatie

In de periode 1994-2001 waren team start-ups een relatief kleine groep binnen de starterspopulatie in Nederland zijn. Slechts 4,6% van de ondernemingen in de onderzoeksgroep waren te classificeren als nieuwe zelfstandige team start-ups, welke vooral actief bleken in de sector dienstverlening. Maar deze kleine groep bleek wel een belangrijke bijdrage te leveren aan de Nederlandse economie.

Het kleine aantal team start-ups bleek goed voor een relatief grote werkgelegenheidscreatie. Het aandeel team start-ups met op enig moment meer dan 10 en 20 werknemers in dienst was ook groter dan het aandeel solo start-ups. Verder werden team start-ups procentueel gezien meer verkocht. Ook de winst- en omzetverwachting van team start-ups was hoger dan van solo start-ups.

Explosieve start dankzij grotere startkapitaal

Uit het onderzoek kwamen echter ook indicaties naar voren dat een team start-up geen garantie voor succes is. Bij een grote groep team start-ups groeide het aantal werknemers niet. Als totale groep bleken team start-ups uit het starterscohort over een periode van zes jaar gemiddeld niet sterker te groeien dan solo start-ups. Wel was er sprake van een explosievere groei in de startfase.

Het grotere startkapitaal van team start-ups (in vergelijking tot solo start-ups) bleek de sterkere groei van team start-ups in de startfase te faciliteren. Om verdere groei te faciliteren in de doorstartfase zouden vermoedelijk nieuwe hulpbronnen – maar ook competenties, strategie, en het netwerk – moeten worden gegenereerd en ingezet.

Partnerschap is bron voor groei én conflicten

Circa de helft van de snelgroeiende team start-ups blijkt de eerste vijf jaar niet te overleven. Toenemende onenigheid tussen de zakenpartners blijkt dikwijls de onderliggende valkuil. De snelle groei van team start-ups leidde tot knelpunten in de bedrijfsvoering - en deze werden niet of onvoldoende opgelost. Het aandeel team start-ups met groeigerelateerde en de bedrijfscontinuïteit bedreigende problemen nam (daardoor) zelfs toe in de doorstartfase. Met deze problemen kampen solo start-ups minder.

De interne dynamiek – waarmee team start-ups zich van solo- en andere start-ups onderscheiden – lijkt derhalve een belangrijke rol te spelen bij de kwetsbaarheid van team start-ups. Tenminste een kwart van de team start-ups bestempelt de ziekte van of problemen met de zakenpartner als reden voor bedrijfscontinuïteit bedreigende problemen. Voorts wijzigen team start-ups veelal van samenstelling door conflicten tussen de zakenpartners.

Goede partnerselectie en neuzen dezelfde kanten op

De oorzaak van conflicten in een groeistadium lijkt in de pre-startfase te liggen, wanneer het team geformeerd wordt. Om toekomstige problemen te voorkomen benadrukken de onderzoekers het belang van een afgewogen keuze en selectie van de zakelijke partners en het bereiken van interne overeenstemming over de bedrijfsdoeleinden. Ook een juiste afstemming van de teamsamenstelling op de omgeving kan een onderneming succesvol(ler) maken.

Bron: Dirks, F., Hospers, P., Schutjens, V. & E. Stam (2002), De meerwaarde van een team start-up? Den Haag: Raad voor het Zelfstandig Ondernemerschap. Download het volledige onderzoeksrapport.

Delen

Reacties (0)

Log in om een reactie te plaatsen